Rodo
1. Wprowadzenie
Niniejsze RODO określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów Sklepu Internetowego TripSale (dalej: „Sklep”) w związku z korzystaniem z usług Sklepu przez użytkowników.

2.Dane osobowe
Administratorem danych osobowych jest firma BINNAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000899373 NIP 1990126403 Regon 388888921, Adres ul. LESIANY 27 47-341 STRADUNIA OPOLSKIE , e-mail: biuro@binnar.com.pl. (dalej: „Administrator”).

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu: realizacji umów zawartych w ramach Sklepu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prowadzenia postępowań reklamacyjnych i rozpatrywania wniosków klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
W ramach zamówień i newslettera przetwarzane mogą być następujące kategorie danych osobowych użytkowników:
● imię i nazwisko,
● adres e-mail,
● numer telefonu,
● adres dostawy,
● adres zamieszkania,
● numer identyfikacji podatkowej (NIP),
● dane dotyczące płatności i transakcji.

5. Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji umowy, w tym kurierom, dostawcom systemów płatności oraz podmiotom świadczącym usługi księgowe lub prawne.

6. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umów oraz obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, jednak nie krócej niż przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi.

7. Prawa osób, których dane dotyczą
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy zakupu w Sklepie.

9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W Sklepie nie stosuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w rozumieniu przepisów RODO.

10. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Bezpieczeństwo danych osobowych
Administrator deklaruje stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych, adekwatnych do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

12. Zmiany w polityce prywatności
Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w polityce prywatności, o czym użytkownicy zostaną poinformowani w wyraźny sposób.

13. Kontakt z Administratorem
Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować na adres e-mail: biuro@binnar.com.pl lub na adres siedziby Administratora.
FAQ
RODO
Polityka prywatności